Nieuws en activiteiten

Een greep uit de activiteiten van de vereniging in chronologische volgorde:


Enquête dorpsvisie 2024-2034 (voorjaar 2023)Lees meer
De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert zet een enquête in het dorp uit. Met de input van dorpsgenoten ontwikkelen we samen een nieuwe dorpsvisie 2024-2034. Alle meningen tellen!

Wilt u meedenken over wat belangrijk is voor het dorp? Doe dan mee en vul de enquête in. U kunt de enquête invullen door naar de volgende link te gaan: https://forms.gle/rzWNjwksSq7U4Q2Q6 Wilt u de enquête liever op papier invullen? Kijk dan uit naar het papierenboekje in uw brievenbus. Alle huishoudens ontvangen een papieren enquête.

Vergeet niet om de ingevulde papieren enquête weer op tijd in te leveren. Dat kan op verschillende adressen in het dorp. Lees de enquête om te weten bij welk inleverpunt u uw enquête achter kunt laten. Let op: u kunt tot zondag 16 april uw enquête invullen.

Bedankt voor uw deelname!

Jaarverslag (2018): download het jaarverslag

Archief
Download: Jaarverslag 2017 | Jaarverslag 2016 | Jaarverslag 2015

Slag om Noord (2014)Lees meer
Onze deelname in 2013 aan Het Leukste Dorp van Groningen is een groot succes geweest zoals al eerder is vastgesteld. Daarom hebben we dit jaar ook deelgenomen aan de activiteit Slag om Noord. Het was niet gemakkelijk om het succes van vorig jaar te overtreffen of evenaren, maar er kan toch worden teruggekeken op een zeer geslaagde activiteit. Deze dingen dragen heel goed bij aan de saamhorigheid van het dorp en alleen al daarom de moeite van het doen waard.

Dorpshuis (2014)Lees meer
Alhoewel Dorpsbelangen geen directe partij is bij de bouw van het nieuwe dorpshuis is deze kwestie het hele jaar door uiteraard onderwerp van gesprek geweest in het bestuur. Uw voorzitter is al die tijd ook verbonden geweest aan het bestuur van het dorpshuis als adviseur en die hulp en ondersteuning is van onschatbare waarde geweest, zo is vernomen uit het bestuur van het dorpshuis.
Na veel gedoe en tegenslagen was het half augustus dan eindelijk zo ver dat alle verenigingen weer terug konden naar hun vertrouwde plek. Het was even wennen, omdat de beheersstructuur anders is dan in het verleden, maar heel snel was het dorpshuis weer het huis van allemaal.
Dat heeft zich ook geuit in de groei van de groep vrijwilligers die zorgt voor de schoonmaak en het beheer van de bar. Overigens, deze groep kan best nog wat assistentie gebruiken al is het maar om er voor te waken dat de belasting van dit werk niet op een paar mensen neer zal gaan komen. De feestelijke opening door burgemeester Marijke van Beek in september was een geweldige afsluiting van het bouwproces en hierna was het dorpshuis echt weer het huis van het hele dorp.

Monumentaal Usquert (2014)Lees meer
In dit verslagjaar is er ook weer de manifestatie Monumentaal Usquert georganiseerd. Het is ons eerste lustrum geweest en ondanks het bar slechte weer is het wederom een groot succes geweest.Jammer dat de straatmuziek niet tot zijn recht kon komen vanwege dat slechte weer, maar dan blijkt toch de saamhorigheid en het improvisatietalent: daar waar mogelijk werden de musici naar binnengehaald. Alle lof weer voor al die dorpelingen die ruimhartig hun huizen en tuinen beschikbaar hebben gesteld om deze activiteit zijn eigen bijzondere sfeer te geven.

Dorpsvisie 2014-2024 (2014)Lees meer
Zo’n 10 jaar geleden is in samenwerking met Groninger Dorpen een dorpsvisie ontwikkeld en in een werkdocument vastgelegd. In de loop van 2013 is vastgesteld dat alle daar in genoemde zaken zijn opgepakt en, daar waar mogelijk, gerealiseerd. Dus werd het tijd om te bekijken of er een herziene versie van de Dorpsvisie wenselijk zou zijn.
In overleg met Groninger Dorpen is besloten een nieuw traject te starten. Niet zo uitgebreid als de eerste keer. De keukentafelgesprekken hebben we deze keer achterwege gelaten, maar wel is op andere wijzen gepeild wat de wensen van het dorp zijn. Dit is uitgemond in een nieuwe Dorpsvisie en deze is in dit verslagjaar aan het dorp aangeboden. Ook is een exemplaar overhandigd aan het College van B&W en aan de betrokken ambtenaren. Deze visie zal in de komende jaren de leidraad worden voor het overleg met de gemeente. Over één punt is het overleg al gaande: de herinrichting van de Schoolstraat. Gelet op de eerste reacties vanuit de gemeente zal dit onderwerp nog vaak punt van discussie zijn.

Dialoogtafel via Groninger Dorpen (2014)Lees meer
Voor inbreng door, en informatie voor de plattelandsbewoners.
Groninger Dorpen, koepel van dorpsbelangen- en dorpshuizenorganisaties, is één van de organisaties die is uitgenodigd aan de Dialoogtafel. De Dialoogtafel vloeit voort uit het advies van de Commissie Meijer en moet positief bijdragen aan het herstel van het vertrouwen tussen Rijk, NAM en de bewoners van het aardbevingsgebied. Groninger Dorpen ziet de deelname aan de Dialoogtafel als een kans en een grote uitdaging om de input en belangen van alle plattelandsbewoners in te brengen in de discussie over de aardbevingen.
Download het hele persbericht.

Landmerken (2008)Lees meer
Landmerken: met de uitvoering van Landmerken wordt de intense relatie tussen torens, kerkgebouwen, kerkhoven en omringend landschap hersteld en versterkt. Dit draagt bij aan de identiteit van het waddenlandschap. Het project omvat onder meer herstel van kerkhoven en kerkenpaden, realisatie van voorzieningen in kerken en kerktorens en van twee uitkijktorens, ontwikkeling van wandelroutes rondom kerken en productie van toeristisch materiaal. Het gaat om acht plekken langs de Waddenkust, in Hornhuizen, Wierhuizen, Breede, Usquert, Uitwierde, Termunten, Finsterwolde en Nieuw Beerta.
In Usquert is de Ver. voor Dorpsbelangen nauw betrokken bij dit project.

Verfraaien dorpsentrees(2008)Lees meer
Opzomeren: hoe trots we ook op ons dorp zijn, Usquert kan natuurlijk altijd mooier. En daar werken we dan ook aan. Samen met omwonenden hebben we een rapport samengesteld hoe de dorpsentrees te verfraaien. In het rapport Opzomeren zijn de ideeën hieromtrent uitgewerkt. In feite is dit rapport zelfs uitgestegen boven de oorspronkelijke opzet en zijn er ideeën geventileerd die in de richting van een herstructurering van de wegen gaan.
Het rapport is in 2009 aangeboden aan de gemeente en we zullen zeker de vinger aan de pols houden wat betreft de uitvoering.

Toeristische fietsroute (2007)Lees meer
Ook recreatie heeft onze belangstelling. In 2007 werd in samenwerking met Dorpsbelangen Warffum een toeristische fietsroute uitgegeven.

Monumentaal Usquert (2007)Lees meer
Usquert getoond als een dorp met een rijke historie, met een culturele achtergrond en een rijk cultureel leven.
Voortbordurend op een geslaagd “Mooi Usquert” heeft de Ver. voor Dorpsbelangen in 2007 zelf Monumentaal Usquert georganiseerd en weer met een daverend succes. Twee dagen met culturele manifestaties, open huizen als podium voor kunsten, oude winkels heringericht, muziek en zang...
Met als één van de hoogtepunten een door de Usquerter Henk-Doeke Odinga gecomponeerd muziekstuk, ten gehore gebracht door plaatselijke verenigingen: fanfareorkest Boreas, Gemengd Zangkoor Usquert en visserskoor Zielrietzangers, tesamen met orgel en luidklok!
Gezien het succes van Monumentaal Usquert wil de Ver. voor Dorpsbelangen eens in de drie jaar een Monumentaal Usquert organiseren.

Mooi Usquert (2006)Lees meer
In 2006 werden we benaderd door Jaap Alkema Producties voor medewerking /organisatie aan/van een groot cultureel project. Vele Usquerders werden benaderd om mee te werken, o.a. door hun huizen open te stellen voor het publiek en als podium voor kunst te dienen. Een groot succes!

Onderhoud dorpsbosjes Kruyssteelaan (2003-2004)Lees meer
In 2003/2004 is i.s.m. Landschapsbeheer Groningen en de gemeente groot onderhoud gepleegd in het bosje aan het einde van de Kruyssteelaan. Er is veel hout opgeruimd om zo meer licht in het bos te krijgen, zodat er zich in dit “stakenbos” onderbegroeiing zal kunnen ontwikkelen.

Dorpsvisie (2003)Lees meer
Op verzoek van de gemeente en in samenwerking met de Ver. Kleine Dorpen Groningen heeft de Ver. voor Dorpsbelangen een dorpsvisie opgesteld. Reeds in 2002 zijn daartoe “keukentafel”gesprekken gevoerd met vele inwoners en uitgaande van de daarbij naar voren gekomen ideeën is een visie uitgewerkt en in 2003 aan de gemeente aangeboden.

Uitgave dorpsbrochure (2003)Lees meer
Om Usquert duidelijk op de kaart te zetten heeft de Ver. voor Dorpsbelangen in 2003 een “dorpsbrochure” uitgegeven. Door de medewerking van Kees Moerbeek en Carla Dijs als vormgevers en fotografie van Jelte Oosterhuis is een zeer geslaagd product ontstaan, dat vooral ook via de V.V.V. wordt verspreid.

Initiatief seniorenwooncomplex Usquert (2000)Lees meer
Reeds bij de inbreng van zienswijzen voor de gemeentelijke toekomstvisie in 1999 heeft onze vereniging er bij het college voor gepleit alle initiatieven te ondersteunen die een centralisatie beogen van voorzieningen, die van levensbelang zijn voor een kwetsbaar dorp als Usquert. Daarbij kon worden gedacht aan de bibliotheek, een financiële instelling, de huisarts, een woonvorm voor ouderen, etc. Achtergrond is dat de bevolkingssamenstelling te eenzijdig wordt en de sociale struktuur van het dorp wordt verstoord als ouderen massaal naar Uithuizen of andere grotere dorpen vertrekken.
Onze vereniging was in 2000 dan ook graag bereid een informatie-avond te organiseren met als doel te komen tot een inventarisatie van belangstelling voor een senioren-woonvorm. Hieraan is ook door Woningbouwvereniging De Delthe, die op de beoogde locatie huurwoningen exploiteert, meegewerkt. De belangstelling was overweldigend. Inmiddels is een zelfstandige vereniging van start gegaan en is in 2004 het seniorencomplex opgeleverd.

Handtekeningenactie voor behoud apotheekhoudende huisarts (1999)Lees meer
Kort nadat bekend was geworden dat de plaatselijke huisartsenpraktijk in andere handen zou overgaan was er een landelijke politieke ontwikkeling die op termijn het einde zou kunnen betekenen van de plaatselijke apotheek bij apotheekhoudende huisartsen op het platteland. Omdat hiermee het voorzieningenniveau in Usquert mogelijk in gevaar zou kunnen komen heeft Dorpsbelangen een handtekeningenactie opgezet. De actie was een groot succes; ze was achteraf niet nodig omdat de politiek verkeerde wind snel overwaaide.

Bezoek particuliere tuinen (regelmatig sinds 1999)

Onderhoud en beheer speelvoorzieningen in woonbuurten (1998)Lees meer
Het college had als beleid het afstoten van gemeentelijke speeltoestellen in woonbuurten aan lokale verenigingen. Daar liepen veel dorpsverenigingen tegen te hoop. Vrijwillig deze taak overnemen van de gemeente was niet aan de orde. Uiteindelijk is gekozen voor een beheersstructuur, waarin het eigendom bij de gemeente bleef, maar het onderhoud bij de lokale verenigingen, die daartoe een overeenkomst met de gemeente hebben moeten afsluiten op straffe van weghalen van de voorzieningen. Ook onze vereniging heeft daarom zo'n overeenkomst afgesloten. Naast een kleine beheersvergoeding per toestel voor klein onderhoud kan, als op gemeentelijk niveau de onderhoudskosten meevallen, voor uitbreiding een beroep worden gedaan op beschikbaar budget.
Onze vereniging heeft het onderhoud ingebracht in de Werkgroep Speeltuinen Usquert, die vrijwilligers zoekt voor controle en onderhoud. Nadeel van de nieuwe regeling is dat er verplichtingen zijn verschoven van gemeente naar onze vereniging. De voordelen zijn echter ook duidelijk: er zijn nieuwe toestellen geplaatst, het onderhoud is verbeterd, wie onderhoudt bepaalt in belangrijke mate, en onze vereniging heeft zelfs kunnen bereiken door slim opereren en (inmiddels) prima overleg met de betrokken gemeentelijke ambtenaar dat er toestellen zijn bijgeplaatst. En in Usquert-Oost is er zelfs een nieuw terreintje bijgekomen.
Het behoort tot de taak van onze vereniging om toestellen toe te wijzen aan de verschillende woonbuurten, als daarvoor aanleiding is (bijvoorbeeld: als in andere buurten meer jongere kinderen zijn kunnen toestellen worden verplaatst). De werkgroep coördineert een en ander.

Aktie i.v.m. ontbreken bouwlocaties (1997)Lees meer
De wisseling van college-samenstelling in de gemeente Eemsmond in 1998 bracht een verschuiving van woningbouw-prioriteiten naar de dorpen Uithuizen en Uithuizermeeden/Roodeschool met zich mee. Hoewel er in Usquert al geruime tijd geen kavels meer beschikbaar waren, was het college niet overtuigd van vraag naar woningen in Usquert. Door middel van een ludieke aktie met vuurpotten en een tentenkamp in de vrieskou waarin de jeugd van Usquert haar toekomstige onderkomen kon herkennen is gewezen op de nadelige gevolgen voor ons dorp. Door middel van politieke lobby en inspreken tijdens de vergadering van de gemeentelijke commissie ABZ is aandacht voor Usquert Oost gevraagd. Dat plan was door onze vereniging in goede samenwerking met het vorige college al op de tekentafel ontworpen. Uiteindelijk is het college in 1999 overstag gegaan. Usquert Oost heeft een capaciteit van ruim 25 woningen in de eindfase, met vrije sector bouw op ruime kavels, alles vrijstaand. Inmiddels (begin 2004) is Usquert Oost volgebouwd. M.b.t. het ontwikkelen van nieuwe bouwlokaties houden we de vinger aan de pols.

Inspraak fietstunnel of fietspad (1997)Lees meer
De beoogde aanleg van een fietspad ten noorden van Usquert, om doorgaand fietsverkeer uit de kern van Usquert te weren en enkele gevaarlijke kruisingen met de N363 te voorkomen, heeft de (politieke) gemoederen in Usquert flink bezig gehouden. Usquert wilde het fietsverkeer graag door het dorp houden, maar dan zou er een tunnel moeten komen bij Wadwerd. Onze vereniging heeft inspraakavonden belegd, politieke partijen uitgenodigd en uitgebreid met het college overlegd. Uiteindelijk is de tunnel er niet gekomen, maar wel een mooi fietspad dat door veel dorpsgenoten wordt gebruikt voor een ommetje. Iedereen lijkt nu toch tevreden.

Aanmaken ansichtkaarten van Usquert (1996)Lees meer
Van oudsher waren er ansichtkaarten in omloop van plekken in het dorp Usquert, uitgegeven door de heer J. Huizenga, Kerkstraat 5 te Usquert. De voorraad was op en niemand wist of er nieuwe zouden worden gemaakt. Dorpsbelangen vond dat er nieuwe moesten komen en heeft de plaatselijke fotograaf Jelte Oosterhuis gevraagd mooie plaatjes te schieten. Jelte Oosterhuis heeft dat belangeloos gedaan. Het resultaat mag er zijn. Ze zijn nog verkrijgbaar bij de lokale middenstand.

Project "Dorpen in het groen" (1995)Lees meer
Door de Vereniging voor Kleine Dorpen in Groningen (VKDG) is aan alle bij haar aangesloten verenigingen verzocht om schetsplannen te maken die er aan zouden bijdragen dat deze kleine dorpen een groener karakter zouden krijgen. Nadat enkele kleine dorpen haar waren voorgegaan heeft ook Dorpsbelangen Usquert contact gezocht met de gemeente Eemsmond om te komen tot een inventarisatie en een schetsplan.
Het plan vroeg veel tijd om tot een evenwichtige visuele invulling van de openbare ruimte te komen door gebruik te maken van aanplant en herbeplantingen in particuliere ruimten en tuinen.
De VKDG zorgde voor beplantingsmateriaal dat soms voor niets, soms tegen een kleine vergoeding (bij bomen) werd verstrekt. Veel dorpelingen deden mee in dit door Dorpsbelangen opgezette project. De kans is groot dat de vele lei-linden, die u her en der tegenkomt in het dorp, tijdens dit project zijn aangeplant.

Herstrukturering Schoolstraat en Hoofdstraat (1994)Lees meer
Onze vereniging heeft meegepraat met de gemeente over hoe de situatie (verkeersonveilige kruising Raadhuisstraat/Schoolstraat/Zijlsterweg en parkeeroverlast in de Hoofdstraat bij voormalige supermarkt Jan Achterhof) planologisch het best kon worden opgelost. Het ontwerp van de gemeente voldeed niet in onze ogen. Op ons advies is e.e.a. uitgevoerd zoals het er nu ligt.

Kombord Noordpolderzijl (1993)Lees meer
Omdat ter plaatse geen aanduiding aanwezig was, terwijl er wel bewegwijzering naar toe leidde, heeft het college van B&W ons verzoek tot plaatsing van een kombord gehonoreerd. In opdracht van onze vereniging is een kombord gemaakt in traditionele uitvoering van oudhollands blauw geverfd hout, met karakteristieke ouderwetse belettering. Het draagt het opschrift "Noordpolderzijl".

Herstel Het Hoogtje (1993)Lees meer
De voormalige speeltuin op het Hoogtje was sterk verwaarloosd en door alle overwoekeringen een gevaar voor de jeugd geworden. Restanten van toestellen, oude gebouwtjes en vervallen hekwerk gingen onder het onkruid schuil. Ook de zandbak was niet meer als zodanig herkenbaar. In eigen beheer zijn de bouwvallen opgeruimd, het terrein gemaaid en de zandbak hersteld. Inmiddels heeft een algehele herinrichting van Het Hoogtje plaats gevonden.

175 jaar spoorlijn Groningen - Roodeschool (1993)Lees meer
Bij deze gelegenheid bezocht een heuse stoomtrein het station van Usquert. Het gemeentebestuur heeft onze vereniging gevraagd de omgeving van het NS Station feestelijk aan te kleden. Onze vereniging zorgde voor Oud-Hollandse spelletjes bij het station, historische marktkraampjes, een feestelijke aankleding met vlaggetjes en de (eenmalige) openstelling van het voormalige stationskoffiehuis (Huize de Landbouw).

Kerstboom in Biewemastraat in ere hersteld (1992)Lees meer
De voormalige gemeente Usquert plaatste traditiegetrouw in de Biewemastraat een grote kerstboom. Nadat de gemeente begin 1991 was opgegaan in de gemeente Hefshuizen werd er geen kerstboom meer geplaatst. In de ogen van Dorpsbelangen moest er weer een kerstboom komen. Dorpsbelangen heeft sindsdien jaarlijks met medewerking van de Rabobank Noord Groningen en aanwonende particulieren (voor de stroomvoorziening) voor een kerstboom gezorgd. De verlichting is eigendom van Dorpsbelangen. Doordat de Rabobank Usquert verliet moest er een andere lokatie voor de boom gezocht worden. In samenwerking met woningstichting De Delthe is er een plekgevonden bij de senioren-woonvorm Blieder Wieder (met een vaste stroom aansluiting ).
Afdrukken