Copyright en Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van voornoemde vereniging of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Research, tekst & redactie: Bas Kiep, Usquert

Technische realisatie & vormgeving Jan OosterhuisJan Oosterhuis, Studio Oosterhuis, Usquert

Fotografie:
- Jelte Oosterhuis Fotografie
- Jan Oosterhuis - Studio Oosterhuis
- Erwin Muntinga
- Jan Wedema
- Henk de Boer

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en onderstaande Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website (www.usquert.nl) van de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen.

Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verschaffen over het dorp Usquert, de activiteiten die daar plaatsvinden en hebben plaatsgevonden en informatie van en over de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert.
De informatie wordt naar beste weten en zonder commerciële doelstelling verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken.

De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie. De informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Auteursrecht e.a.

De domeinnaam van de website (www.usquert.nl) is eigendom van de gemeente Eemsmond, die het gebruiksrecht heeft geleverd aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert, te Usquert.

De inhoud van de website (www.usquert.nl) is eigendom van de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert, te Usquert. Deze vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen en wordt in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van de vereniging.
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder inbegrepen de tekst, de vormgeving, en de beelden, behoren toe aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert of aan op de website aangegeven derden, welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert.
De inhoud van de website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij de wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.

Hyperlinks

Deze website bevat in beperkte mate hyperlinks naar websites die door anderen dan de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Hyperlinks zijn slechts aangebracht indien zij voldoen aan de criteria van de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert.


Het aanbrengen van hyperlinks naar deze website is in beginsel toegestaan en wordt in bepaalde gevallen gestimuleerd. Voor meer informatie zie de rubriek “Contact” op de homepage.
De vermelding van hyperlinks naar websites van derden op deze website impliceert overigens op geen enkele wijze de goedkeuring van de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert van de inhoud van deze websites, de (mede) verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze site, noch enige relatie of verwantschap met de derden die deze sites exploiteren.

Privacy

De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De informatie die door de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert tijdens het gebruik van deze website wordt verzameld, wordt door de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze website. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze website wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert maakt op haar website geen gebruik van cookies.

Aansprakelijkheid

Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat noch de gemeente Eemsmond, noch de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet door de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert.

Een en ander laat onverlet dat de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert en/of de gemeente Eemsmond in geen geval aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade hetzij contractueel, hetzij uit hoofde van nalatigheid of andere onrechtmatige gedragingen, gerelateerd aan het gebruik van informatie, materiaal of diensten van websites verbonden aan deze website, behoudens voor zover deze schade een gevolg is van opzet van de zijde van de Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert.

Toegang

De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen

De Vereniging voor Dorpsbelangen Usquert behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn

Afdrukken