Boerderij Kloosterwijtwerd

De historische boerderij Kloosterwijtwerd bevat restanten uit het voormalige klooster van Wijtwerd dat op deze verhoogde plaats, even ten zuiden van de huidige spoorlijn, stond. Het nonnenklooster was verbonden aan het klooster van Rottum en was erg rijk. Het klooster werd gesticht in 1217 en brandde af in 1231. Het werd in latere jaren weer opgebouwd.Lees meer

Het Rottumer Benedictijner klooster Sint Juliana was gewijd aan de heilige Juliana, martelares van Nicomedië en moet zijn gesticht tussen 1195 en 1210 door monniken uit het Duitse Werden. Op de stichtingsplaats heeft eerder een heidense kapel gestaan, die volgens de overlevering in het jaar 433 is gesticht. De meer dan honderd afgodsbeelden, waaronder die van Fosta en Thor, zouden in opdracht van Liudger uit het klooster zijn geroofd en naar onder meer Utrecht zijn gebracht. Het klooster van Rottum heeft tijden van grote bloei maar ook van verval gekend. In 1470 was de financiële huishouding zo zorgelijk dat de abt, via bevriende relaties, aan de bisschop van Munster verzocht om de goederen van de proosdij Usquert bij het klooster in te lijven. Na het overlijden van de proost van Usquert in 1475 gebeurde dat ook. De proosdij ging niet akkoord, maar na bemiddeling van Paus Sixtus IV keerde in 1480 eindelijk de rust weer in de proosdij Usquert.
Het klooster Wijtwerd werd in 1587 grotendeels verwoest door Spaanse troepen. Een oud stuk vermeldt hoe dat in z'n werk ging, waarbij schepen via het Wad hier in de buurt aan wal kwamen.

"Verdugo uth die Ommelanden waket grave Willem van Nassauwen op den 16 Septembris myt den sijnen um myt volle scepen van Oestumhoerne na Warffum tscepen myt 400 mannen alleen. Daer Michiel Knoep, Caspar van Ewsum und Tyart Hettinga hoplieden van 17 Septembris smorgens to Warffum intrecken, verbranden twee kloesteren, Rottum und Wujdtwert, myt die wemen to Middelstum, Doornwert, und Cantes twe huys luyde huysen".

(Verdugo = Spaanse legeraanvoerder; weem = pastorie; Doornwert = Toornwerd)

In 1618 is het klooster Wijtwerd opgeheven.

In de boerderij Kloosterwijtwerd zijn nog overblijfselen uit het klooster aanwezig. De belangrijkste zijn de schouw uit 1461 en de Veronica statie, voorstellende de onder het kruis bezwijkende Jezus en de knielende Veronica met het doek waarmee ze zijn gelaat heeft afgeveegd en waarop het gelaat van Jezus nu zichtbaar is. De boerderij is helaas niet van binnen te bezichtigen, maar de bewoners stellen regelmatig hun fraaie tuin open voor het publiek.

Afdrukken